TaubelLegalAdvokátní kancelář

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost TAUBEL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 247 69 321, se sídlem Sokolovská 68/105, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172818 (dále jen správce). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedenou adresu nebo emailem na office@taubellegal.com.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy o poskytování právních služeb či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů je případně i jiná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává za účelem obhajoby právních nároků svých klientů, splnění právní povinnosti správce či jeho klientů nebo ochrany oprávněných zájmů správce či jeho klientů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zdrojů. S ohledem na charakter služeb poskytovaných správcem, tj. poskytování právních služeb fyzickým i právnickým osobám, nelze rozsah osobních údajů zpracovávaných správcem jednoznačně vymezit. Jedná se např. o: jméno, příjmení, titul, pohlaví, datum narození, rodné číslo, místo narození, e-mail, telefon, kontaktní adresa, bydliště, místo podnikání, IČ, DIČ, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, číslo bankovního účtu, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, osobní údaje získané z cookies apod.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem (poskytování právních služeb), obhajoby právních nároků klientů správce, zařazení do databáze správce a přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit pomocí zaslání emailu na office@taubellegal.com.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je splnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů (poskytování právních služeb), ochrana oprávněných zájmů správce a jeho klientů (obhajoba právních nároků), splnění právní povinnosti správce či jeho klientů, případně souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů v případě přihlášení se k odběru novinek (newsletterů) a cookies.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: office@taubellegal.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a jeho zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázání mlčenlivostí dle platných právních předpisů. V některých případech mohou mít k osobním údajům subjektů údajů přístup i třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé účetních/mzdových služeb a systémů, správci IT systémů, poskytovatelé právního a daňového poradenství, poskytovatelé marketingových služeb a orgány veřejné moci, kterým má správce povinnost osobní údaje poskytovat (např. Česká advokátní komora).

Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci členských států Evropské unie s výjimkou online služeb využívaných na webových stránkách správce www.taubellegal.com od společnosti Google (Google Analytics), která sídlí v USA. Předávání je v tomto případě založeno na rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů poskytované Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (Data Privacy Framework), případně na standardních smluvních doložkách.

Prokazování totožnosti subjektů údajů

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva:

  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
  3. právo požadovat omezení zpracování;
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  5. právo požadovat přenesení údajů;
  6. právo na přístup k osobním údajům;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a 
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Co to znamená, že subjekt údajů má právo vznést námitku?

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 má subjekt údajů mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci na emailovou adresu: office@taubellegal.com. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, či nikoliv.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v elektronické formě, jsou ukládány v rámci interního systému a jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům pracujícím s těmito osobními údaji prostřednictvím zařízení zabezpečených přihlašovacím jménem a heslem. Správce používá profesionální antivirovou ochranu a firewall, jež pravidelně aktualizuje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány v písemné formě, jsou uloženy v zabezpečených prostorách správce, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. Všechna přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

Přestože správce zabezpečuje osobní údaje pomocí vhodných technických a organizačních opatření, není objektivně možné zcela zaručit jejich bezpečnost. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že činí vše proto, aby osobní údaje byly v bezpečí, a pravidelně kontroluje, zda nedošlo k porušení jejich zabezpečení.

Cookies

Správce na webových stránkách www.taubellegal.com využívá tzv. cookies, které jsou ukládány na zařízení subjektů údajů. Tyto cookies slouží zejména pro mapování pohybu subjektů údajů na webových stránkách (analýza návštěvnosti pomocí Google Analytics a Hotjar).

Vydavatel/Název cookie Typ Trvanlivost Popis
Hotjar
(_hjid a _hjIncludedInSample)
Analytické Trvalé
(11 měsíců po uložení/obnovení)
Používá se pro rozlišení jednotlivých uživatelů za účelem analýzy návštěvnosti. Cookie se obnovuje po každém zaslání dat do Hotjar (třetí strana se sídlem na Maltě).
Google Analytics
(_ga a _gid)
Analytické Trvalé
(2 roky po uložení/obnovení)
Používá se pro rozlišení jednotlivých uživatelů za účelem analýzy návštěvnosti. Cookie se obnovuje po každém zaslání dat do Google Analytics (třetí strana se sídlem v Irsku a USA).

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může subjekt údajů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace může subjekt údajů použít nápovědu svého prohlížeče.

Spravovat nastavení cookies

Závěrečná ustanovení

V těchto zásadách zpracování osobních údajů může dojít v budoucnosti ke změnám. Aktuální zásady ochrany osobních údajů jsou vždy uvedeny na internetových stránkách správce www.taubellegal.com.

Subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: www.uoou.cz. Případně má možnost požádat o soudní ochranu u příslušného soudu.