• Zrušení pracovního poměru z důvodu vyhrožování zaměstnavateli

  Nesmí-li zaměstnavatel zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů, tím spíše tak nesmí vůči zaměstnanci postupovat v případě, že zaměstnanec zákonným uplatněním svého práva (například podáním žaloby o neplatnost rozvázání pracovního poměru) pouze hrozí. Zcela opačně však, jako porušení pracovní kázně, vyhodnotil NS zaměstnancovu výhružku ekonomického poškození zaměstnavatele.

  more
 • Ke zrušení účasti „spolumajitele“ podílu na společnosti

  Spoluvlastnictví více osob k podílu na obchodní korporaci je skutečností poměrně neobvyklou. Není proto překvapivé, že otázka zrušení účasti takového „spolumajitele“ podílu na společnosti nebyla v judikatuře Nejvyššího soud České republiky až do nedávna řešena.

  more
 • Licencování správců a kupujících pohledávek ze spotřebitelských úvěrů

  Zákon o spotřebitelském úvěru Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSU), prošel za dobu své krátké existence nejednou novelou. Poslední změna je účinná teprve k 1.1.2018 a již nyní je nutné počítat s tím, že se nejedná o změnu poslední. Zákon v budoucnu výrazně ovlivní i směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (směrnice), jejíž návrh je nyní projednáván v Evropském parlamentu. Správci a kupující pohledávek spotřebitelských úvěrů (správci) jsou nyní regulovány jen omezeně některými ustanoveními ZSU.

  more
 • Náhrada škody za nezákonný příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu

  Podle § 7 odst. 1 ve spojení s § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen „ZOŠ“), mají právo na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí jen účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda, a pokud bylo takové rozhodnutí pro nezákonnost zrušeno nebo změněno. Platí to však absolutně?

  more
 • Nárok domnělého otce na styk s nezletilým dítětem během řízení o určení otcovství

  V současné době se zvyšuje počet nesezdaných párů, kterým se narodí společný potomek. V případě existence manželství je otázka, kdo je právním rodičem, tedy kdo je zapsán v rodném listě dítěte, jednoznačně vyřešena. Avšak v případě neexistence manželství se situace z hlediska práva stává složitější.

  more
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

  more
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.

  more
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

  more
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí

  more
 • SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 7. prosince 2018 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

  more
 • novinky