• Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka v kontextu srážek ze mzdy

  Jak postupovat, pokud zaměstnanec podepíše na jedno zdaňovací období „růžový formulář“ prohlášení poplatníka dvakrát u dvou různých souběžných zaměstnavatelů?

  více
 • Řízení o žádosti o dotaci a novela velkých rozpočtových pravidel

  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“, jindy též označován jako tzv. velká rozpočtová pravidla) představuje základní právní rámec pro oblast poskytování dotací. V nedávné době přitom prošla rozpočtová pravidla novelizací, která zásadním způsobem dopadá zejména na oblast řízení o žádostech o dotaci.

  více
 • Privacy by design jako jedno z nových pravidel pro zpracování osobních údajů?

  Obecné nařízen o ochraně osobních údajů[1], které je také známé pod svým anglickým názvem General Data Protection Regulation, resp. zkratkou GDPR, bude plně účinné od 25. května 2018. GDPR k tomuto datu jako přímo závazný evropský předpis nastaví nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Doprovodný český zákon, pokud jej zákonodárce do května tohoto roku vůbec přijme, upraví toliko některé dílčí aspekty.

  více
 • K určovacím žalobám podle § 18 zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

  Ani více než pět let po účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání dosud nejsou vypořádány všechny restituční nároky oprávněných osob. Jedním z důvodů jsou probíhající spory zahájené církevními subjekty podle § 18, které namítají protiprávnost převodu či přechodu historického církevního majetku ze státu na jiné osoby, zejména kraje a obce, což má být v rozporu s legitimním očekáváním církví ve znovunabytí majetku, jenž jim byl odňat v době nesvobody.

  více
 • Vzájemná vázanost restituční povinnosti účastníků civilního řízení při neplatném nebo zrušeném závazku?

  Ustanovení § 457 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že účastník smlouvy je povinen vrátit druhému vše, co podle neplatné nebo zrušené smlouvy dostal. Ustanovení § 2993 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, stanoví, že strana závazku má právo na vrácení toho, co plnila, pokud plnila na neplatný nebo zrušený závazek; plnily-li obě strany může každá ze stran požadovat, aby jí druhá strana vydala, co získala, přičemž právo namítnout vzájemné plnění není dotčeno. Je žalobce dle účinné právní úpravy při neplatném nebo zrušeném závazku povinen ve svém žalobním petitu reflektovat vzájemnou restituční povinnost či nikoli?

  více
 • SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. dubna 2018, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 12. dubna 2018 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

  více
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2018 o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

  více
 • NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 4. dubna 2018 o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

  více
 • novinky