• Újma na zdraví a odčinění jednotlivých nároků

  Cílem tohoto článku je srozumitelně popsat nároky poškozených při ublížení na zdraví, přičemž se zároveň blíže zaměřit na odškodnění psychických útrap, jelikož v praxi, někdy zřejmě i záměrně, dochází zejména ze strany pojišťoven (např. v případě dopravní nehody) k nesprávnému výkladu pojmu bolestného a psychických útrap, přičemž panuje názor, že odčinění bolestného v sobě zahrnuje i odčinění psychických útrap souvisejících s psychickou bolestí (útrapami) prožívanou v rámci léčení nebo i v době po ukončení léčby.

  více
 • Druhy smluvních podmínek FIDIC

  FIDIC[1] je celosvětově uznávanou mezinárodní organizací, která sdružuje národní asociace konzultačních inženýrů necelé stovky zemí z celého světa.[2] Bezesporu nejznámější činností FIDIC je vydávání vzorových smluvních podmínek, které jsou v současné době nejrozšířenějšími smluvními standardy v oboru stavebnictví při realizaci výstavbových projektů.[3]

  více
 • Souhlas valné hromady s uzavřením rozhodčí smlouvy

  Předmětem následujícího příspěvku bude ohlédnutí za relativně „čerstvým“ rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), které se věnovalo otázce souhlasu valné hromady s uzavřením rozhodčí smlouvy. Rozhodnutí Nejvyššího soudu se sice týká „staré“ právní úpravy, reprezentované zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jeho závěry lze však plně vztáhnout i do současné právní praxe.

  více
 • Náležitosti zpracovatelské smlouvy

  V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“ ) došlo masovému uzavírání zpracovatelských smluv. Správci osobních údajů tak překotně reagovali na účinnost GDPR a tento „nový“ institut. Uvozovky používám záměrně, protože povinnost mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu vychází již z § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu dále jen „zákon“).

  více
 • Ochrana osobních údajů při poskytování platebních služeb a možné aplikační problémy Směrnice PSD2 ve světle GDPR

  Nedávno vstoupilo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). V souvislosti s tím vyvstala otázka výkladu a aplikace některých dalších norem EU, kdy jednou z takových norem je právě směrnice č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen „PSD2“).

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 18. září 2018, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2018, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

  více
 • VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2018, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

  více
 • SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 11. září 2018 o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

  více
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. září 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

  více
 • novinky